Regulamin korzystania z domków letniskowych w Stanicy Wodnej PTTK Babięta

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Stanicy, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są jedynie osoby wskazane przy rejestracji. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Doba wypoczynkowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do stanicy (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).
 5. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez pracownika Stanicy. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika Stanicy.
 6. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w domkach. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 7. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, kierownictwo Stanicy zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 8. Na terenie Stanicy Wodnej PTTK Babięta obowiązuje cisza nocna w godzinach 23:00-7:00.
 9. Za rzeczy pozostawione w domkach Stanica nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 10. Przebywanie psów na terenie całego ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów i kotów zobowiązani są o sprzątanie odchodów swoich pupili. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym gościom Stanicy.
 11. Wynajmujący domki letniskowe mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie ośrodka. Osoby niewskazane podczas rejestracji nie mogą parkować pojazdów na terenie posesji.
 12. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, Stanica nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 13. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Stanicy, czystości i porządku, gość proszony jest o poinformowanie o tym Kierownictwo Stanicy.
 14. W domkach oraz innych pomieszczeniach na terenie stanicy obowiązuje calkowity zakaz wyrobów tytoniowych w tym papierosów elektronicznych.
 15. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 16. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscach w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.
 17. Kierownictwo Stanicy zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Stanicy przez gości, nieprzestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym gościom Stanicy.
 18. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w recepcji Stanicy, tel. 507 459 756 lub 608 509 498.
 19. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona na podstawie kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 21. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.